تاریخ: ۱۴:۵۵ :: ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
آغازﺟﻤﻊآوري و نمزدایی وفشار افزایی ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺸعل شرکت گاز خلیج فارس

تفهیم نیوز:ﭘﺮوژه، ﺟﻤﻊآوري و نمزدایی و فشار افزایی ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺸعل خلیج فارس سه شنبه (۲/۹/۱۴۰۰) با حضور مدیرعامل محترم شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس و مدیر پروژه محترم بهسازی و احداث تاسیسات جمع آوری گازهای مشعل و مدیران و همکاران شرکت پترو سازه مبین (پیمانکار EPC) عملیات اجرایی آغاز گردید. به گزارش تفهیم نیوزدراین […]

تفهیم نیوز:ﭘﺮوژه، ﺟﻤﻊآوري و نمزدایی و فشار افزایی ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺸعل خلیج فارس سه شنبه (۲/۹/۱۴۰۰) با حضور مدیرعامل محترم شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس و مدیر پروژه محترم بهسازی و احداث تاسیسات جمع آوری گازهای مشعل و مدیران و همکاران شرکت پترو سازه مبین (پیمانکار EPC) عملیات اجرایی آغاز گردید.
به گزارش تفهیم نیوزدراین پروژه احداث واحد نمزدایی و فشار افزایی آغاجاری ۲ و واحد نمزد ایی پازنان۱ که یکی از پروژه های ۲۷ گانه جمع آوری گازهای مشعل شرق کارون می باشد آغاز شده است
شایان ذکراست خوراک مورد نیاز پالایشگاه ﮔﺎزي ﺑﻴﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس (ﺑﻴﺪ ﺑﻠﻨﺪ ۲) ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ۲۰۰۰ م ف م ر (ﻣﻴﻠﻴﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻮت ﻣﻜﻌﺐ در روز) ﮔﺎز ورودي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ۱۷۰۰ م ف م ر ﮔﺎز ﺗﺮش از ﺳﻤﺖ پالایشگاههای ﮔﺎز و ﮔﺎز ﻣﺎﻳﻊ (NGL 900 و ۱۰۰۰) ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ۳۰۰ م ف م ر ﮔﺎز ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﺳﻤﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﮔﺎز و ﮔﺎز ﻣﺎﻳﻊ ۱۲۰۰ و ۱۳۰۰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺎزﻫﺎي ﺧﻮراك از ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه در ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﮔﺎز و ﮔﺎز ﻣﺎﻳﻊ (NGL 900، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰، ۱۳۰۰ و ۱۵۰۰)، ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم پروژه پایه در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ گرفته و پروژه به صورت EPC به شرکت پترو سازه مبین واگذار گردیده است.
درپایان گفتنی است مهمترینﻫﺪف این ﭘﺮوژه، ﺟﻤﻊآوري و نمزدایی و فشار افزایی ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺸﻌﻞ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ارﺳﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﮔﺎزي ﺑﻴﺪﺑﻠﻨﺪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﺳت.

پاسخی بگذارید